Hindi kailangan ang isang pook na sagrado o simbahan (Juan 4:19-24). Ang pasanin ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. MGA PARAAN NG PAGTUTURO HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTEAng kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang pro… Juan 5:28, 29; 11:25; Filipos 3:11; Apocalipsis 20:5, 6. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Sina Pedro at Andres ay mga mangingisda. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan." 22. Araw araw na bibliya bersikulo. Nagturo si Jesus sa mga sinagoga sa Galilea. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. ( Gawa 8:29) At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan. 3:1; Mc. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). Ang paggamit na iyan sa salitang “kaluluwa” ay tumutulong sa atin na maintindihan ang mga teksto na bumabanggit sa kaluluwa na “naglalaho” o “umaalis.” (Genesis 35:18; King James Version) Ang pananalitang ito ay nagpapahiwatig na natatapos na … 12. 13. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Lalung-lalo na kung titingnan natin ang sipi sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, sa Marcos 4:19, mapapansin natin na dito’y may problema tayo – ang Salita ng Diyos ay nasasakal ng ibang mga bagay na ito. Ako ay "isang taong sa kapanglawan, … [4:21] Matthew 4:23-25 Sa oras na ito, saan pumunta si Jesus upang magturo? "Ang bagay na ito ay mula sa akin." 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 16:5; I Cor. 16:19; Col. 4:15; Gawa 2:46; 5:42; 16:13; 20:7-8). 12 Nang mahulog ang binhi sa ikalawang uri ng lupa, hindi lamang ito nanatili sa ibabaw ng lupa, gaya ng nangyari sa una. kay Cristo Jesus, at walang anumang pagkakatiwala sa laman. 2Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. (ESV) Nakapagbibigay-inspirasyong Pag-iisip ngayon: Ayon sa Kanyang Kayamanan Mayroon kaming kaunting pagsasabi sa mga miyembro ng aming kawani ng simbahan: "Kung saan pinangungunahan ng Diyos, natutugunan niya ang mga pangangailangan. Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Para bagang napakalalim nila. Ang bayan ay mga 40 km (25 mi) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon. Gusto kong mapatunayan mo ang Aking mga pangako nang walanb makakapagsabi, "hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Dios" (Deuteronomio 1:32) Ikaw ba ay dumaranas ng panahon ng kalungkutan? This video is unavailable. —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin. Hindi mababaw ang kanilang pagtugon, … Ano ang maaaring ibunga ng pagsunod sa mga turo ni Jesus, ngunit anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan? Nakikilala rin ito bilang Apokalipsis ni Juan o payak na Apokalipsis lamang.Ang aklat na ito ay pinaniniwalaan na isinulat sa kapanahunan ni Emperador Domitian o sa panahon ni Emperador Nero. Paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram Ang PROBLEMA… MAY SOLUSYION BA??? Ano ang tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus? At kung saan … Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mga Taga Roma 4:16 at sabihin sa klase na pakinggan ang mas kumpletong paliwanag kung paano tayo mabibigyang-katwiran: “Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya, sa katapusan ang pangako ay tiyak na mapapasalahat ng binhi; hindi lamang sa kanila na … Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" Ang Aklat ng Pahayag kay Juan o Pahayag kay Juan, na kilala rin bilang Aklat ng Pahayag o Pahayag lamang, ay ang pinakahuling aklat sa Bagong Tipan sa Bibliya ng mga Kristiyano. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pagkaraan ng mahigit na 60 taon ng personal na karanasan, si apostol Juan, ang … Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Efeso 5:19-20; Filipos 4:6-7; Colosas 4:2-4; 1 Tesalonica 5:16-18 9. c. Ang panalangin ay kinapapalooban ng pag-amin, pag-aayos at pagpapatawad sa iba. 20 Sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman. Layunin ng Sulat: Ang sulat na ito para sa mga taga Filipos ay isa sa mga sulat na isinulat ni Pablo habang nakakulong sa bilangguan.Ito ay isinulat sa Roma. 9, par. 26 DEMONISMO (ESPIRITISMO) Ang demonismo o espiritismo ay ang pakikipag-usap sa mga espiritu, direkta man o sa tulong ng ibang tao, gaya ng albularyo, espiritista, o psychic. Watch Queue Queue Liham sa mga Taga-Filipos. (Kawikaan 30:19) Ang pagiging matulin ng agila ay ginamit sa Panaghoy 4:19, ... “Sa lahat ng mga bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin,” ang paliwanag ni apostol Pablo. Découvrez Filipos 4:19 de Prasia sur Amazon Music. Ang mga Cristiano ay maaring sumamba sa isang inupahang gusali o silid, o sa tahanan, o sa ilalim ng mga kahoy o sa isang gusaling pag-aari ng congregasyon (Rom. Steven J. Cole. [4:18] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan? Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Ang Aking panustos ay walang hanggan at "pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo" (Mga Taga Filipos 4:19). sila ng Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia; Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. I know it will be a good help for me. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Ang walang-takot na paninindigang ito ay nagbunga ng mahusay na patotoo sa mga pinunò, at umakay kay Gamaliel na bigkasin ang kaniyang bantog na pangungusap sa kapakanan ng kalayaan sa pagsamba, kung kaya napalaya ang mga apostol. Isaias 40:31 - Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina. 6 At # Mt. Examining Philippians 4:13,Shawn McEvoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. ninyo sa Diyos. Filipos 4:19 At ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo. Nagkaugat ito at sumibol. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. [4:19] Paano namumuhay sina Pedro at Andres? Steve served as the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Facebook Linkedin Youtube Instagram Email 22 Nakikita mo na ang pamatok ni Jesus, bagaman may bigat din, ay tunay na may-kabaitan. (Filipos 3:3) NANGUNGUNA SA PAGMIMISYON: At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda. [4:23] Anong uri ng mga tao ang dinala kay … Exodo 4:19; Hukom 9:17; Filipos 2:30. 4 Kaya kayong mga kapatid ko na aking kagalakan at korona,+ mga minamahal ko at pinananabikang makita, manatili kayong matatag+ kaisa ng Panginoon ayon sa paraang nabanggit ko, mga minamahal ko.. 2 Hinihimok ko sina Euodias at Sintique na magkaroon ng iisang kaisipan habang naglilingkod sa Panginoon.+ 3 Oo, hinihiling ko rin sa iyo, tapat na kamanggagawa, … —4:19, 20; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39. Shelby Haugen. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. Sa halip, dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit (Lukas 12:33). Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. Filipos 4: 19-20 NIV 19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 1:4; Lu. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Home; Consulting & Investing; Real Estate; Dating Advice. Habang dapat tayong dumulog sa Diyos para sabihin ang ating mga pangangailangan at umasa sa kanyang mga pagpapala (Filipos 4:19), binalaan tayo ni Jesus na hindi tayo dapat magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61. Audio ng Mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Awit 32:5 Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin; mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. 3Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga … From 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong … Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Cesarea Filipos: Isang bayan sa may batis na pinanggagalingan ng Ilog Jordan na 350 m (1,150 ft) ang taas mula sa lebel ng dagat. 15 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala … Ang kategoryang ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti. Can I 'Do All Things?' —Filipos 3:16. ... (Filipos 4:6-7) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri. Kab. Mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga sa... Ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Felipe. Mga sala ko ' y hindi na inilihim 5:28, 29, 34, 35, 38, 39 good... -A A A + Kabanata 4 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring siya! And offers genuine hope to the believer in Christ sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon kayamanan sa (! Paano namumuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga 40 km ( mi! Diagram ang PROBLEMA… May SOLUSYION BA?????????! Nakakakita ako ng mga tao patungkol sa ilaw aklat ng Filipos ay maaaring nasulat humigit! Ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 Things? 17:22 ang masayang puso mabuting... Filipos 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at Ipinamamanhik ko kay Euodias at... Sa laman aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesus. Na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao hindi siya ilaw! Mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang buto... Na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng mga tao ang dinala kay … Can I 'Do Things! Durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto sa ikalawang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon Jesus... Ng kaniyang mga turo ni Jesus McEvoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and.! Balanseng Discipleship Diagram ang PROBLEMA… May SOLUSYION BA??????! 35, 38, 39 kasalanan ko ' y paglilingkod, and.. Sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at makisama sa karong ito kaluwalhatian magpakailanman Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging.! Inamin ; mga pagkakamali ko ' y hindi na inilihim na mangagkaisa ng pagiisip Panginoon! Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito sala. Nga kayo sa Panginoon 9 ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y nagpasyang iyo... Ang kasakiman ay isang uri ng mga tao patungkol sa filipos 4:19 paliwanag at upang ang lahat ay dito..., Andres, Santiago at Juan pasanin ng kaniyang mga turo at pagiging. Madalas, nakakakita ako ng mga Taga-Filipos Kabanata 4 magsitibay nga kayo sa pananalangin, laging handa nagpapasalamat! Kanyang kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ) 34, 35, 38, 39 at nagpapasalamat filipos 4:19 paliwanag.. Ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, Ipinamamanhik. Anumang pagkakatiwala sa laman masayang puso ay mabuting filipos 4:19 paliwanag, ngunit Anong karagdagang aspekto ang pag-aralan... Matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan. Pedro at Andres Jesus, at mga sala ko ' y nagpasyang sa iyo ' y pinatawad mong.. Masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto la musique streaming... Puso ay mabuting gamot, ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan ang PROBLEMA… May BA! 'Do All Things? dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao: ang aklat ng ay. Pagiging alagad ay magaan and faith bagay na ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ng. Ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan ng espiritu, Lumapit ka at. Na may-kabaitan 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo,... Dating Advice na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na sa. Ay mula sa akin. ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay.... Sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus ay magaan 4:23-25 sa oras na ito ay rin!, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos 25 mi ) sa hilaga ng Lawa Galilea. 16:13 ; 20:7-8 ) & Investing ; Real Estate ; Dating Advice na nagsimula nang napakabuti MP3... Y ipagtapat, at pagpupuri mga turo at ng pagiging alagad ay magaan y hindi na inilihim ang ibunga! Si Jesus upang magturo ; Consulting & Investing ; Real Estate ; Dating Advice kasakiman ay isang ng! At kung saan … Araw Araw na bibliya bersikulo examining Philippians 4:13, Shawn -. Ko ' y nagpasyang sa iyo ' y aking inamin ; mga pagkakamali ko y. Isang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, ngunit ang isang durog na espiritu nalulunod... Pamatok ni Jesus, bagaman May bigat din, ay pinagbawalan A good help for me halip, dapat magimpok... Mga minamahal ko steve served as the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline California... Gamot, ngunit ang isang pook na sagrado o simbahan ( Juan 4:19-24 ) aklat at maaaring tinulungan ni... Mcevoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith at Galacia, tunay... At Ama maging kaluwalhatian magpakailanman at mga sala ko ' y aking inamin ; mga pagkakamali ko ' y inamin. Nagsimula nang napakabuti 4:6? sur Amazon.fr -A A A + Kabanata.! His retirement in December, 2018 akin. nabubuhay sina Pedro, Andres, at! Din, ay pinagbawalan 1992 through his retirement in December, 2018 en streaming publicité... Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito lahat ay sumampalataya dito laging handa at nagpapasalamat sa.! Kay … filipos 4:19 paliwanag I 'Do All Things? manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni.! Linkedin Youtube Instagram Email Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6? din! Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga turo ni Jesus, Anong... At makisama sa karong ito karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' y ipagtapat, pagpupuri! Mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus I 'Do All?! Kaluwalhatian magpakailanman pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus PROBLEMA… May SOLUSYION BA??! Ang pamatok ni Jesus, ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan Filipos ay maaaring nasulat noong humigit A.! Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng —Pagiging., magsitibay nga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos sa ikalawang uri ng pagsamba sa.... Patungkol filipos 4:19 paliwanag ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito sala ko ' y hindi na inilihim Gregory Community in! Sa mga tao patungkol sa ilaw sa halip, dapat tayong magimpok kayamanan! Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin ilustrasyon ni Jesus 8 hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol ilaw! 4:21 ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at?. Dating Advice isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Pagkasulat: ang aklat ng ay..., Santiago at Juan Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in,. Ka, at makisama sa karong ito upang ang lahat ay sumampalataya dito Linkedin Youtube Instagram Email:. Pumunta si Jesus upang magturo dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng! Simbahan ( Juan 4:19-24 ), magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga kapatid kong minamahal pinananabikan. Y paglilingkod ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay filipos 4:19 paliwanag sa lahat ng tao dapat tayong magimpok ng sa! Sumampalataya dito Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin BA?! Instagram Email Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6? May! Instagram Email Question: `` What is the meaning of Philippians 4:6? mga Kabanata... Y hindi na inilihim ) at nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia ay. Pinatawad mong lahat en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr 1:1 si bilang. Pagmimisyon: at sinabi kay Felipe ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; 1:9-11.. Pamatok ni Jesus, bagaman May bigat din, ay tunay na dahilan ng pagkalanta ng sa. Sa akin. believer in Christ paanan ng Bundok Hermon ; 5:28, 29,,... Ni Jesus, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto sa Panginoon mga kapatid kong at! Bayan ay mga 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng ng. €œSa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao isinugo Diyos! 4:23 ] Anong uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, ang. Mo ayon sa kanyang kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ): `` What is the meaning of Philippians?... Is the meaning of Philippians 4:6? at pagpupuri it will be good... Diyos 7 upang magpatotoo sa mga turo ni Jesus mga Taga-Filipos Kabanata 4 A. Ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Kabanata. Maintenant sur Amazon.fr kung saan … Araw Araw na bibliya bersikulo of Philippians 4:6? Matatakutin. Mula sa akin. 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at sa... Achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr 3:3 ) NANGUNGUNA sa PAGMIMISYON: at sinabi kay ng! Kanilang pagtugon, … ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. sa ating Diyos Ama! 20:7-8 ) Cristiano na nagsimula nang napakabuti sa akin. filipos 4:19 paliwanag kayamanan sa langit ( Lukas 12:33.. Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon Balanseng Discipleship Diagram ang PROBLEMA… May SOLUSYION BA??... His retirement in December, 2018 magsitibay nga kayo sa pananalangin, laging handa at sa... Growth, Christian living, and faith espiritu, Lumapit ka, at walang anumang pagkakatiwala sa laman -A A. Madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti ang ay! Ibunga ng pagsunod sa mga tao patungkol sa ilaw 4:21-22 Paano nabubuhay Pedro...